Ο οδηγός μεταφερσιμότητας

Ο οδηγός διαιρείται σε δύο μέρη:
Μέρος A: Το μάθημα
Πρώτον, αυτός ο οδηγός περιγράφει επακριβώς την καινοτόμο προσέγγιση, και τις διάφορες δυνατότητες χρήσης αυτής της προσέγγισης (ως εκπαίδευση βάσει έργου ή επίσης σε περιβάλλον συνεργασίας).
Μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών που αναφέρονται παραπάνω) δίνεται για τη Σχολική Εκπαίδευση (ΣΕ), την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕ) και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Ένα ειδικό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις μεθόδους αξιολόγησης μαθημάτων που μεταφέρονται σε άλλους τομείς εκπαίδευσης.

Transferability Guide: Cover

Link ⇒ Download

Μέρος B: Η βάση δεδομένων

Αυτό το μέρος του οδηγού εξηγεί:

(α) τη χρήση της βάσης δεδομένων σε άλλους εκπαιδευτικούς τομείς (ΣΕ, ΤΕ)

(β) την ιδέα και τις έννοιες της βάσης δεδομένων (ως παράδειγμα καλής πρακτικής) για μάθηση, διδασκαλία και κατάρτιση βάσει έργου (ΣΕ,ΤΕ). Οι προτάσεις και οι μελέτες περιπτώσεων θα συμπληρώσουν τα παραδείγματα μεταφοράς.