Δραστηριότητες του προγράμματος

Οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός μαθήματος με την μέθοδο της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) για ενήλικες. Αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία ως κίνητρο για την ανάπτυξη ορισμένων ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στο μάθημα. Αυτές οι δεξιότητες προέρχονται από το DigComp Framework 2.0 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι κύριες δραστηριότητες των μελών της κοινοπραξίας είναι:

 1. Δημιουργία μαθημάτων

  Το αποτέλεσμα θα είναι μια σειρά μαθημάτων με τα βασικά για τη φωτογραφία (όπως σύνθεση εικόνων, τεχνικά ζητήματα, φυσικό υπόβαθρο και ψηφιακές δεξιότητες όπως επεξεργασία εικόνας).

 2. Δημιουργία μιας της βάσης δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά

  Μετά από κάθε μάθημα θα πραγματοποιείται διαγωνισμός φωτογραφίας με επίκεντρο τυπικές εικόνες που δείχνουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας.
  Αυτές οι εικόνες θα είναι διαθέσιμες και μετά τη διάρκεια του έργου ως ανοιχτοί πόροι με άδεια Creative Commons.

 3. Οδηγός μεταφοράς και αξιολόγησης

  Αυτός ο  οδηγός θα περιγράφει τη χρήση του μαθήματος (ή συγκεκριμένων μονάδων κατάρτισης του μαθήματος) σε άλλους εκπαιδευτικούς τομείς.
  Το EBI θα φροντίσει για μια βελτιστοποιημένη χρήση τμημάτων των μαθημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση (εστιάζοντας σε δημιουργικά θέματα όπως η οπτική εκπαίδευση), η Arrabal θα αναπτύξει μια μεταφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση παρέχοντας ειδικές ικανότητες στον τομέα της διαφήμισης ή σε φωτογράφους που τροφοδοτούν ιστοσελίδες των ΜΜΕ.

  Στο πλαίσιο του έργου έχουν προγραμματιστεί τέσσερις διεθνικές συναντήσεις και μια εκδήλωση μάθησης, κατάρτισης και διδασκαλίας στο Πόρτο.

  Στο τέλος του έργου προγραμματίζεται μια ειδική εκδήλωση διάδοσης και θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης